• 3-ročný učebný odbor ukončený výučným listom, absolvent ovláda: sústruženie frézovanie, opravu a ostrenie nástrojov.
   • Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).
   • 4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.
   • Absolvent 3 - ročného učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách.
   • Školský intenát
   • Internát poskytuje výchovu
    a vzdelávanie, ubytovanie
    a stravovanie pre 49 žiakov
    z ôsmich stredných škôl v meste.
   • Školská jedáleň
   • V školskej jedálni varíme
    pre žiakov a zamestnancov
    stredných škôl, ale aj
    pre cudzie osoby.
   • Zváračský kurz
   • Zváračská škola poskytuje
    zaškolovacie kurzy a školenia
    z bezpečnostných ustanovení
    podľa platných noriem.
   • Duálne vzdelávanie
   • Môžete získať prax
    na top úrovni, priamo
    vo firme, získať finančnú
    nezávislosť a slobodu.
   • Vitajte na našej webovej stránke

   • Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany

   • Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v jednom trojročnom učebnom odbore a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore. Pre praktickú prípravu máme zriadené Stredisko praktického vyučovania s učebňami podľa odborných predmetov. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, telocvičňu a ihriská. 

    Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími partnermi: s policajným zborom a zástupcami mestskej polície v Topoľčanoch pri organizovaní besied a prednášok, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, a pod.

 • Najnovšie

  Novinky

 • Počet návštev: 1499472
 • študijné a učebné odbory

   • Agropodnikanie
   • 4 - ročné štúdium ukončené
    maturitnou skúškou
    s možnosťou pokračovať
    v štúdiu na vysokej škole
    alebo v pomaturitnom štúdiu.

   • Programátor obrábacích
    a zváracích strojov a zariadení
   • 4 - ročné štúdiu ukončené maturitnou skúškou
    aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania
    vo firme Pankl Automotive Slovakia s.r.o.

   • Nástrojár
   • 3-ročný učebný odbor
    ukončený výučným listom
    s možnosťou duálneho
    vzdelávania vo firme
    ZKW Slovakia s.r.o.

   • Agromechanizátor, opravár
   • Absolvent je kvalifikovaný
    pracovník pri údržbe, opravách
    a diagnostike mechanizačných
    prostriedkov (traktory,
    nákladné automobily,
    samohybné stroje, stroje)

   • Poľnohospodárska výroba
   • 2 - ročný učebný odbor
    pre chlapcov i dievčatá
    ukončený záverečnou skúškou
    Absolventi sú kvalifikovaní
    pre vykonávanie jednoduchých
    činností v poľnohospodárskej výrobe.

   • Nadstavbové štúdium
   • Určený je pre absolventov
    trojročných učebných odborov.
    Získajú tak možnosť dosiahnuť
    úplné stredoškolské
    vzdelanie vo svojom odbore,
    ukončené maturitnou skúškou.