• Erasmus+  v SOŠ agrotechnickej Tovarnícka 1632, Topoľčany
     

    Školský rok: 2019/2020
    Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA102-060580
    Názov projektu: Oprava strojov
    Výška grantu: 11 584,- €
    Počet žiakov: 5

 • Prečo sa oplatí realizovať projekty v rámci programu Erasmus+

  • porovnávanie odborných zvyklostí a získavanie nových zručností v medzinárodnom prostredí,
  • zvyšovanie sebavedomia a samostatnosti,
  • spoznávanie kultúry v inom prostredí ako len v  „domácom“,
  • reagovanie na nové životné výzvy,
  • absolvent je zaujímavý pre budúceho zamestnávateľa,
  • žiaci sú potencionálni zamestnanci v medzinárodnom prostredí v Európe,
  • spolupracujúce organizácie sa zviditeľňujú na medzinárodnej úrovni, rozširujú a vymieňajú si svoje skúsenosti,
  • posilňujú sa sociálne zručnosti, spolupráca, práca v tíme na pracoviskách odbornej praxe,
  • diseminácia - šírenie výsledkov mimo brány školy a zlepšenie postavenia školy v regióne.