• Školský rok: 2021/2022
      Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA102-078007
      Názov projektu: Oprava strojov
      Výška grantu: 11 584,- €
      Počet žiakov: 5

   • Prečo sa oplatí realizovať projekty v rámci programu Erasmus+

    • porovnávanie odborných zvyklostí a získavanie nových zručností v medzinárodnom prostredí,
    • zvyšovanie sebavedomia a samostatnosti,
    • spoznávanie kultúry v inom prostredí ako len v  „domácom“,
    • reagovanie na nové životné výzvy,
    • absolvent je zaujímavý pre budúceho zamestnávateľa,
    • žiaci sú potencionálni zamestnanci v medzinárodnom prostredí v Európe,
    • spolupracujúce organizácie sa zviditeľňujú na medzinárodnej úrovni, rozširujú a vymieňajú  si svoje skúsenosti,
    • posilňujú sa sociálne zručnosti, spolupráca, práca v tíme na pracoviskách odbornej praxe,
    • diseminácia - šírenie výsledkov mimo brány školy a zlepšenie postavenia školy v regióne.

     

    Odborná prax v Českej republike

    Správa o stáži Erasmus+