• Zváračská škola

    • je súčasťou Soš agrotechnická, Továrnická 1632. Zváračská škola bola založená v roku 1991 a vyškolila vyše tisíc zváračov na metódy zvárania: elektrickým oblúkom obalenou elektródou - 111, zváranie kysliko - acetylénovým plameňom - 311, zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu CO2 - 135.

     Zváračská škola poskytuje zaškolovacie  kurzy a školenia z bezpečnostných ustanovení podľa platných noriem. Ceny kurzov sú uvedené v ponukovom liste, prípadne dohodou.

      

    • Doba kurzu je stanovená podľa STN 050705. Forma vzdelávania je: skupinová alebo po dohode aj individuálna. 

     Platba za kurz sa vykonáva bezhotovostne (internet bankingom, alebo poštovým poukazom).

     Pri platbe cez internet banking sa ako variabilný symbol uvádza: označenie kurzu - metóda zvárania. V správe pre prijímateľa napíšte: meno, priezvisko a trieda žiaka. IBAN: SK94 8180 0000 0070 0030 7581

     Cenník výkonov organizácie ZŠ platný od 1.7. 2022

     Ing. Peter Dobiaš, vedúci zváračskej školy
     tel. č.: 0907 154 668
     e-mail: peter.dobias@sosagro.sk