• Naša škola je zapojená do duálneho vzdelávania!

    • Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým žiak získa vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre konkrétne povolanie.

     Tento spôsob štúdia sa vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania na strednej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

  • Systém duálneho vzdelávania je unikátny tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom definovaný vo forme učebnej zmluvy. Ďalším dôležitým aspektom systému je  vzťah medzi zamestnávateľom a školou, uzatvorený na zmluvnom základe formou duálnej zmluvy. Tieto vzťahy predpokladajú efektívnu koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka.

    

   Stredná odborná škola agrotechnická má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní so strojárskymi firmami: 

   Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Práznovská cesta 470/10, Topoľčany;  
   ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, Krušovce,
   BeShape Tech k.s., pracovisko Bedzianska  cesta 731/380, 956 31 Krušovce

   pre študijný odbor:

   2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

   Stredná odborná škola agrotechnická má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní s poľnohospodárskymi družstvami:

   Poľnohospodárske výrobne a obchodné družstvo Kočín, so sídlom Šterusy
   PDP Veľké Uherce
   PPD Rybany

   pre učebný odbor:

   4524 H agromechanizátor opravár.

   Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

   • študijných výsledkov žiaka zo základnej školy
   • záujmu žiaka študovať v systéme duálneho vzdelávania
   • osobného pohovoru s uchádzačom. Termín pohovoru bude stanovený po doručení prihlášky na strednú školu.

    

   BENEFITY ŽIAKOV V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA:
   Podstata systému duálneho vzdelávania = PRÍPRAVA NA POVOLANIE V REÁLNYCH VÝROBNÝCH PODMIENKACH U ZAMESTNÁVATEĽA

   • prístup k najnovším technológiám, zariadeniam a materiálom
   • istota práce po absolvovaní strednej školy
   • podnikové štipendium (podľa rozhodnutia zamestnávateľa), odmena za produktívnu prácu
   • stravovanie v čase praktického vyučovania
   • prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy
   • získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia
   • vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

    

   Všetky informácie o duálnom vzdelávaní (duál) na školách si môžete pozrieť na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a na stránkach Duálne vzdelávanie na nasledovných odkazoch:


   Základné princípy systému duálneho vzdelávania
   Žiak v systéme duálneho vzdelávania
   Duálne vzdelávanie