• Výchovné poradenstvo

   • Výchovný poradca: Mgr. Dagmar Lojková
    tel.č.: 038/53 72 837, email: dagmar.lojkova@sosagro.sk

     

    Konzultačné hodiny: štvrtok: 11:00 - 14:00 hod. 
     

    Plán práce pre školský rok 2022/2023
     

    Nevychovávame deti pre úrady práce. SOŠ agrotechnická sa nachádza na Tovarníckej ulici 1632 v Topoľčanoch. Sme škola nielen poľnohospodárskeho, ale aj technického zamerania. Nevychovávame deti pre úrady práce. V prieskume uplatnenia absolventov SOŠ sme skončili na 2. mieste v rámci mesta Topoľčany.

   • Koordinátor prevencie SPJ

   • Súčasťou prevencie sociálno-patologických javov sú:
    A) Prevencia drogových závislostí
    Vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie, Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR, Národného programu podpory zdravia, Národného programu pre problémy s alkoholom a POP MŠVVaŠ SR.

     

    B) Prevencia kriminality, delikvencie a šikanovania
    Vychádza sa zo Stratégie prevencie kriminality v SR a zo Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Táto smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov (ďalej len „žiak“), možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa § 144 ods. 1 písm. o) a § 153 ods. 1 zákona a na práva žiaka podľa § 144 ods. 1 písm. i) a k) zákona. Základným preventívnym opatrením našej školy je princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“


    C) Propagácia zdravého životného štýlu
    Vychádza z POP MŠVaŠ SR, v škole propagujeme symbiózu zdravia, športu a prírody. Hlavné úlohy koordinátora prevencie sociálno-patologických javov na školský rok 2022/2023. Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov je vypracovaný v súlade s požiadavkami a usmerneniami platných koncepcií a stratégií:

    - Národný program boja proti drogám na roky 2013 – 2023,
    - Stratégie prevencie kriminality v SR,
    - Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských  zariadeniach,
    - Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
    - Národný program prevencie HIV/AIDS v SR,
    - Dohovor o právach dieťaťa,
    - Listina ľudských práv
    - a tiež vychádza z Národného Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2019/2020, plánu práce školy, vnútorného školského poriadku pre žiakov a výsledkov analýzy prevencie sociálno-patologických javov v minulom školskom roku.

    Prevencia sociálno-patologických javov je jednou z hlavných výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces zameriame na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia.
     

    Plán práce pre školský rok 2022/2023

    Vypracovala: Ing. Iveta Čanigová, koordinátor PDZ a SPJ