• Profil školy

   • Stredná poľnohospodárska škola začala svoju činnosť ako novovybudovaná škola 1.9.1966. Vznikla zlúčením Strednej poľnohospodárskej technickej školy v Bánovciach nad Bebravou a SPTŠ v Beladiciach.

    Združená stredná škola poľnohospodárska Topoľčany bola zriadená k 1.9.2003 zlúčením Strednej poľnohospodárskej školy a Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Topoľčanoch. V roku 2008 sa naša škola premenovala na Strednú odbornú školu. Od 1. septembra 2014 sme sa premenovali na Strednú odbornú školu agrotechnickú.

    Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v štyroch študijných odboroch, stredné odborné vzdelanie v dvoch trojročných učebných odboroch  a nižšie odborné vzdelanie v jednom dvojročnom učebnom odbore.

    Pre praktickú prípravu máme zriadené Stredisko praktického vyučovania s učebňami podľa odborných predmetov. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, telocvičňu a ihriská. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu.

    Členovia predmetových komisií môžu využívať multimediálnu učebňu s PC, audiovizuálnou technikou a  dataprojektorom. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum. Školský internát je súčasťou školy a je s ňou prepojený zastrešenou chodbou. Poskytuje ubytovanie nielen pre žiakov našej školy ale i pre ostatných žiakov študujúcich v Topoľčanoch. Izby sú štandardne vybavené  vlastným hygienickým kútikom (WC, umývadlo, sprcha).

    Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Je poradným orgánom riaditeľa školy, je nápomocná pri zabezpečovaní kvality a organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

    Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriavame na pravidelnú komunikáciu so žiakmi, ich rodičmi a potenciálnymi  zamestnávateľmi, Okresným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany. Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno - vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími partnermi: s policajným zborom a zástupcami mestskej polície v Topoľčanoch pri organizovaní besied a prednášok, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pri organizovaní záverečných skúšok, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR, pedagogicko-psychologickými poradňami v rámci preventívnych opatrení, a pod.