• Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností a podnetov. Sťažnosti sa riešia podľa postupu určeného zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a smernicou o podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v Strednej odbornej škole agrotechnickej v Topoľčanoch.

    Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ktorým,

    • sa domáha ochrany svojich práv, resp. práv svojho dieťaťa alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,

     

    • upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstraňovanie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.

     

    Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

    Sťažnosť môže byť podaná:

    • písomne v listinnej podobe, doručená osobne na sekretariát školy alebo poštou na: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, 95501 Topoľčany

     

     

    Lehota na vybavenie sťažnosti:

    Subjekt príslušný na vybavenie sťažnosti je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ školy lehotu pred jej uplynutím predĺžiť o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu oznámi.
     

    Opravné prostriedky
    Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa zákona. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.

     

    Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
     

    Rozmnožovanie – 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €
    Informácia poskytnutá na CD nosiči – 1 ks CD 1,50 €
    Informácia poskytnutá e-mailom zadarmo
    Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC - 1 strana A4 čiernobiela kópia 0,05 €,
    1 strana A4  farebná kópia 0,10 €

     

    Odosielanie informácií poštou – podľa Cenníka Slovenskej pošty


    Poplatok za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Strednej odbornej školy agrotechnickej, Tovarnícka 1632, Topoľčany alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.