• 4210 M 16 agropodnikanie - pestovateľstvo

   • 4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. 

    • Študijný odbor s dlhoročnou tradíciou, poľnohospodárska škola s dlhoročnými skúsenosťami v príprave odborníkov pre poľnohospodársku prax, založená v roku 1966.

     

    • Škola sa nachádza v centre vyspelého poľnohospodárskeho regiónu so špičkovou úrovňou výroby, technologickými a ekonomickými parametrami.

     

    • Disponujeme priestormi a zázemím. Angažovaný tím pedagogických pracovníkov a majstrov odborného výcviku preukazuje schopnosť prispôsobiť sa novým trendom a výzvam, pripravujeme odborníkov na nové poznatky, technológie a digitalizáciu poľnohospodárskej výroby.
    • Spolupráca s modernými poľnohospodárskymi podnikmi v okolí. Prax, prednášky, exkurzné vyučovanie ako Celoslovenské dni poľa, Dni poľa kukurice, Krmovinárske dni poľa, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Cukrovar Trenčianska Teplá. Poznatky z medzinárodného prostredia, študijné materiály.

     

    • Študenti získavajú požadované vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré potrebujú na úspešné zvládnutie výkonu technických a riadiacich činností, pre vedenie malých a stredných podnikov a samostatné podnikanie.

     

    • Výsledkom sú stovky vzdelaných absolventov odboru agropodnikanie - pestovateľstvo, ktorí nachádzajú uplatnenie na trhu práce.

     

    • Najlepší študenti majú možnosť pokračovať v ďalšom štúdium na vysokých školách, SPU Nitra odbor všeobecné poľnohospodárstvo a iné.
   • Zmluvné pracoviská pre praktické vyučovanie v odbore:

   • Občianske združenie LESOVO, Velušovce 
    Jozef Daňo, Urminská 175, Chrabrany
    PDP Veľké Uherce
    PPD Rybany
    SHR Štefan Maťašeje
    Peter Viktorín SHR, Dežerice
    EK - FARM s.r.o., Žabokreky nad Nitrou
    MVL AGRO s.r.o., Malé Chlievany
    GYRON-HYFA s.r.o., Piešťany
    Jozef Mongel - ARES, Nitrianska Streda
    Jazdecký klub - Sv. Juraja a RANČ DD NITRA
    RDP Chocholná Velčice
    Považský cukor a.s.Trenč. Teplá
    PD Šalgovce
    PD TRÍBEČ Nitrianska Streda, Solčany
    SHR POĽNOVÝROBA Ľuboš Kráľ, Bánovce nad Bebravou
    PD Chynorany
    AGRO-FERMAT, s.r.o., Veľké Ostratice