• Rada školy

    • Štatút Rady školy pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany bol prerokovaný na 1. riadnom zasadnutí RŠ. Funkčné obdobie členov rady školy je od 26.10.2015 do 25.10.2019. Rada školy je poradným orgánom školy, ktorá sa zaoberá strategickými otázkami školy. 


     Členovia rady školy : 
     a) zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov
     1. Ing. Ingrid FÚZIKOVÁ - predsedkyňa rady školy
     2. Bc. Ján REMEŇ

     b) zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov
     1. Bc. Zuzana Ducká - tajomníčka rady školy

     c) zvolení zástupcovia za rodičov
     1. Ivan BAJCÁR 
     2. Eva KLAČANSKÁ 
     3. Martina KOŠÍKOVÁ

     d) zvolený zástupca za žiakov
     1. Matej GOŇA

     e) delegovaní zástupcovia NSK
     1. Ing. Mária MACKOVIČOVÁ 
     2. Ing. Daniela IČOVÁ 
     3. Ing. Štefan MAČÁK 
     4. JUDr. Karol GERHÁT 

     ___________________________________________________________________________________

     Kontakt na členov Rady školy pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
     Telefonický kontakt: 038/5372837 - Ing. Ingrid Fúziková
     e-mail:
     sekretariat@sosagro.sk