• Rada školy

    • Štatút Rady školy pri SOŠA, Tovarnícka 1632, Topoľčany bol prerokovaný na 1. riadnom zasadnutí RŠ. Funkčné obdobie členov rady školy je od 26.10.2019 do 25.10.2023. Rada školy je poradným orgánom školy, ktorá sa zaoberá strategickými otázkami školy. 


     Členovia rady školy : 
     a) zvolení zástupcovia za pedagogických zamestnancov
     1. Ing. Ingrid Fúziková - predsedkyňa rady školy
     2. Bc. Milan Kovačik - podpredseda rady školy

     b) zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov
     1. Bc. Zuzana Ducká - tajomníčka rady školy

     c) zvolení zástupcovia za rodičov
     1. Ivan BAJCÁR 
     2. Janette Vaňovičová 
     3. Zuzana Zdychavská

     d) zvolený zástupca za žiakov
     1. Vladimíra Kopecká

     e) delegovaní zástupcovia NSK
     1. Ing. Peter Baláž 
     2. Mgr. Jozef Stankovský, PhD. 
     3. Ing. Štefan MAČÁK 
     4. JUDr. Karol GERHÁT 

     ___________________________________________________________________________________

     Kontakt na členov Rady školy pri SOŠA,Tovarnícka 1632, Topoľčany:
     Telefonický kontakt: 038/5372837 - Ing. Ingrid Fúziková
     e-mail:
     sekretariat@sosagro.sk