• 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

   • 4 - ročné štúdiu ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania vo firme Pankl Automotive Slovakia s.r.o.

    Absolvent je:

    • kvalifikovaný technický pracovník
    • schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach
    • dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia
    • schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy
    • dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu
   • Absolvent získa:

   • zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z-E1), zváračské oprávnenie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane plynu CO2 (Z-M1), doplnkový kurz pre rezanie kyslíko-acetylénovým plameňom osvedčenie platné v štátoch EÚ a v zváračskej federácii.

    Vedomosti a zručnosti z obsluhy a programovania CNC obrábacích strojov za pomoci: EMCO SINUMERIK OPERATE, CAD/CAM systému - EdgeCam.
    Vedomosti a zručnosti z programovania zváracích robotov pomocou aplikácie ABB RobotStudio.

    Na osobný rozvoj zručností a návykov využíva externé pracoviská (Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Welding  s.r.o.) s bohatým technickým a strojovým vybavením a vlastnou klimatizovanou učebňou.

    Vizualizácia postupov pri SDV – zamestnávateľ / SOŠ / žiak