• 4571 H záhradník

   • Absolvent 3 - ročného učebného odboru je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať základnú údržbu, nastavovanie a obsluhu strojov a zariadení používaných pri príprave pôdy, výsadbách, pestovaní, ošetrovaní a zbere záhradníckych plodín, množenie, výsadbu, ošetrovanie, hnojenie a ochranu pred škodlivými činiteľmi záhradníckych plodín pestovaných pod sklom, fóliou a vo voľnej pôde, sadové úpravy a ich údržbu, vykonávať práce pri pestovaní kvetov, okrasných a ovocných drevín, výsadbe, ošetrovaní, údržbe zelene, zhotovovaní viazacích výrobkov, realizácii parkových úprav, chovať včely rôznymi spôsobmi, vykonávať práce pri výrobe, získavaní a spracovaní včelích produktov.

   • Absolvent ovláda základné technologické zásady pri spracovaní hrozna, výrobe, a ošetrovaní vína, vrátane jeho expedície. Využíva svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti v obchodných činnostiach v súvislosti s organizáciou  a predajom, expedíciou záhradníckeho materiálu a plodín, ovocia, medu, hrozna a vína.
     

    Možnosti uplatnenia: v štátnych a súkromných záhradníckych podnikoch, v predajniach záhradníckeho charakteru a vo veľkoobchodoch záhradníckych produktov a materiálov, v zeleninárstve, v ovocinárstve a včelárstve, v kvetinárstve, v škôlkárstve, v oblasti sadovníckych parkových úprav, vinohradníckych a vinárskych firmách, je pripravený kvalifikovane vykonávať viazacie a aranžérske práce.