• Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov

   • vedúca: Mgr. Dagmar Lojková
    

     

    stáli členovia:  Mgr. Monika Bencková, Mgr. Eva Majerčinová, Mgr. Mária  Streicherová,Mgr. Veronika Holienčínová - Dobrocká, Mgr. Peter Pavlovič, Mgr. Barbara Bezáková, Mgr. Markéta Krošláková
    nestály člen: Mgr. Miloš Bartek, 

    Predmety patriace do PK: slovenský jazyk a literatúra SJL, anglický jazyk ANJ, 1AJ, nemecký jazyk NEJ, 1NJ, dejepis DEJ, občianska náuka OBN, náboženstvo NBK, etická výchova ETV, biológia a ekológia BIE, biológia BIO, chémia CHE, fyzika FYZ, informatika INF, matematika MAT, telesná a športová výchova TSV
     

    Plán PK vychádza z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2018/2019 a tiež z plánu práce školy na tento šk. rok. Plán PK vychádza tiež z analýzy práce PK v šk. roku 2017/2018, ktorá bola prerokovanáv PK na konci šk. roku 2017/2018.

     

    Plán práce PK VVP 2018/2019

    Plán exkurzií PK VVP 2018/2019

   • Predmetová komisia odborných predmetov

   • Vedúca PK: Ing. Ingrid Fúziková
     

    Predmety: DIA, DOV, EKO, ENP, FIG, GRS, HYP, CHAZ, KVE, MEC, MEA, NAM, NAT, OVY, OCR, OPH, OVO, PER,  PLI, POS, POV, PRA, PSS, PSZ, RAV, SPP, STP, STR, STT, TCK, TEM,  TME, TEC, TOP, TRV, TZV, UCT, USP, VAK, VSP, ZEL, ZAS, ZIV


    Členovia komisie: Ing. Fúziková, Ing. Hricko, Ing. Kišacová, Bc. Remeň, Bc. Kováčik, Ing. Adela Irbis
    Ing. Čanigová, Ing. Katarína Vaňová, p. Ľ. Zubaj, Ing. Sileš, Mgr. Pakši, Ing. Vassová, Ing. Peter Dragula
    Ing. Urbanec, Ing. Dobiáš, Ing. Michal Chlopáň

     

    Plán práce predmetovej komisie odborných predmetov 2018/2019