• Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov

   • vedúca: Mgr. Dagmar Lojková
    

     

    stáli členovia:  Mgr. Monika Bencková, Mgr. Eva Majerčinová, Mgr. Mária  Streicherová,Mgr. Veronika Dobrocká, Mgr. Peter Pavlovič, Mgr. Barbara Bezáková, Mgr. Markéta Krošláková, Ing.Róbert Čaniga, PhD., nestály člen: Mgr. Miloš Bartek, 

    Predmety patriace do PK: slovenský jazyk a literatúra SJL, anglický jazyk ANJ, 1AJ, nemecký jazyk NEJ, 1NJ, dejepis DEJ, občianska náuka OBN, náboženstvo NBK, etická výchova ETV, biológia a ekológia BIE, biológia BIO, chémia CHE, fyzika FYZ, informatika INF, matematika MAT, telesná a športová výchova TSV
     

    Plán PK vychádza z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na šk. rok 2019/2020 a tiež z plánu práce školy na tento šk. rok. Plán PK vychádza tiež z analýzy práce PK v šk. roku 2018/2019, ktorá bola prerokovanáv PK na konci šk. roku 2018/2019.

     

    Plán práce PK VVP 2019/2020

    Plán exkurzií PK VVP 2019/2020

   • Predmetová komisia odborných predmetov

   • Vedúca PK: Ing. Ingrid Fúziková

    Členovia komisie: Ing. Fúziková, Ing. Hricko, Ing. Kišacová, Bc. Remeň, Bc. Kováčik, Ing. Adela Irbis
    Ing. Čanigová, Ing. Katarína Vaňová, p. Ľ. Zubaj, Ing. Sileš, Mgr. Pakši, Ing. Vassová, Ing. Urbanec, Ing. Dobiáš, Ing. Michal Chlopáň

     

    Plán práce predmetovej komisie odborných predmetov 2019/2020