• 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

   • Určený pre absolventov trojročných učebných odborov  agromechanizátor opravár, poľnohospodár, chovateľ, záhradník, lesokrajinár, mechanizátor lesnej výroby.

    Prihláška na nadstavbové štúdium

   • 2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov

   • Určený pre absolventov trojročných učebných odborov nástrojár, obrábač kovov, mechanik opravár, strojný mechanik.

    Prihláška na nadstavbové štúdium

  •  

    

   1. Vyplňte prihlášku na nadstavbové štúdium.
   2. Prihláška musí byť potvrdená lekárom, že ste schopní štúdia.
   3. Priložte kópiu výučného listu, ak ste ukončili štúdium v minulom roku alebo v predchádzajúcich rokoch.
   4. Doručte prihlášku osobne alebo poštou do školy do 31. mája

    

   Podmienky a kritériá prijímacieho konania