• 4526 L mechanizácia poľnohospodárstva

   • Určený je pre absolventov trojročných učebných odborov. Získajú tak možnosť dosiahnuť úplné stredoškolské vzdelanie vo svojom odbore, ukončené maturitnou skúškou, čo im dáva ešte väčšiu možnosť uplatnenia v praxi.

    Prihláška na nadstavbové štúdium


    1. Vyplňte prihlášku na nadstavbové štúdium.
    2. Prihláška musí byť potvrdená lekárom, že ste schopní štúdia.
    3. Priložte kópiu výučného listu, ak ste ukončili štúdium v minulom roku alebo v predchádzajúcich rokoch.
    4. Doručte prihlášku osobne alebo poštou do školy do 31. mája

     

    Podmienky a kritériá prijímacieho konania