• Duálne vzdelávanie

    • Duálny systém vzdelávania 2017/2018 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
     DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

      

     Duálne vzdelávanie je: 

     • vzdelávanie s podporou našej školy a istota zamestnania
     • príležitosť pre deviatakov, ktorých baví technika a programovanie

      

     Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa. Už na SOŠ môžete získať prax na top úrovni, priamo vo firme, získať finančnú nezávislosť a slobodu. Príprava na budúce povolanie sa zrealizuje v reálnych podmienkach významných firiem, čo v budúcnosti uľahčí absolventovi prechod zo školy na trh práce.
      

     • Výhody duálneho vzdelávania:
     • moderná forma štúdia
     • platená prax na strednej škole
     • dopravné a stravné
     • nenahraditeľné skúsenosti
     • garancia pracovného miesta  
     • v učebných odboroch: 1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň vo firme praktické vyučovanie 

      

     Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      

     1. Vybranému uchádzačovi (žiakovi) zamestnávateľ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania ( do 10.4.2017)
     2. Potvrdenie uchádzač priloží k prihláške na strednú školu ( do 20.4.2017)
     3. Po ukončení prijímacieho konania stredná odborná škola doručí zamestnávateľovi zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorí priložili k prihláške potvrdenie na duálne vzdelávanie ( do 31.5.2017)
     4. Zamestnávateľ uzatvorí so zákonným zástupcom žiaka učebnú zmluvu do 31 .8. 2017 - podľa § 19 zákona č. 61/2015

      

     V systéme duálneho vzdelávania sa žiak stáva:

      

     • žiakom strednej školy – na základe rozhodnutia o prijatí
     • žiakom firmy – na základe podpísania učebnej zmluvy