• Zváračská škola

   • je súčasťou SOŠ agrotechnická, Tovarnická 1632. Zváračská škola bola založená v roku 1991 a vyškolila vyše tisíc zváračov na metódy zvárania: elektrickým oblúkom obalenou elektródou - 111, zváranie kysliko - acetylénovým plameňom - 311, zváranie elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu CO2 - 135. Zváračská škola poskytuje zaškolovacie  kurzy a školenia z bezpečnostných ustanovení podľa platných noriem. Ceny kurzov sú uvedené v ponukovom liste, prípadne dohodou. Doba kurzu je stanovená podľa STN 050705. Forma vzdelávania je: skupinová alebo po dohode aj individuálna.

   • Žiacke kurzy

   • Žiacke kurzy - platí pre učebné a študijné odbory so zameraním na zváranie.

     

    • Základný kurz: Z-E1 280,-€

     

    • Základný kurz: Z-M1 250,-€

     

    • Doplnkvý kurz: D-G2 30,-€
   • Ďalej poskytujeme:

   • Vykonanie skúšky podľa STN 050705 - skúšky sú vykonané za prítomnosti skúšobného orgánu.
     

    • Základný kurz: pre zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou: Z-E1 420,-€ (doba trvania: 182 hodín)

     

    • Základný kurz: pre zváranie taviacou sa elektródou v ochrane aktívneho plynu: Z-M1 400,-€ (doba trvania: 147 hodín)

     

    • Základný kurz: zváranie kyslíko-acetylénovým plameňom: Z-G1 450,-€ (doba trvania: 185 hodín)

     

    • Doplnkový kurz: D-M1: po Z-E1 250,-€ (doba trvania: 64 hodín)

     

    • Doplnkový kurz: pre zaškolenie rezania a pálenia kyslíko-acetyl. plameňom: D-G2  100,-€ (doba trvania: 64 hodín)

     

    • pre zaškolenie drážkovanie obalenou elektródou: D-E2 100,-€ (doba trvania: 56 hodín)
   • Preškolenie zváračov:

   • z bezpeč. ustanovení Z-E1,Z-G1, Z-M1, D-G2, D-E2  20,-€/os. Administratíva: výmena ZP alebo duplikát ZP: 20 -€. Kondičná hodina zvárania: 5,-€. Poplatky za výkon činnosti, ktoré nie sú uvedené, sú predmetom dohody poskytovateľa a objednávateľa v zmysle zákona č.18096 Z.z. o cenách.


    Kontakt: Mgr. Jozef Pakši - vedúci zváračskej školy, tel.č. 0903 568 507